Header image  
   
           

 
 
 

 
 
От род Alchemilla, или на български - шапиче, в България

са описани до този момент 35 вида. За рода, принадлежащ към сем. Rosaceae в световен мащаб са известни около 1000 вида, а за Европа те наброяват повече от 300.

Междувидовата хибридизация, както и наличието на факултативен апомиксис (развитие на семена без оплождане), са станали предпоставка за много голямата морфологична изменчивост, наблюдавана у рода. Това е затруднявало ботаниците столетия наред при отнасянето на даден екземпляр към известните видове и е довело до описване на нови и нови видове. Друго следствие от това е съобщаването на нови местообитания и локалитети за известни видове, смятани по-рано за ендемични за даден район... още >

  
За рода